Aktivizace klubů pro seniory

V současné době se mnohé dobrovolné aktivity seniorů formují skrze seniorská hnutí, městské kluby seniorů či řadu zájmových organizací a občanských sdružení, ve kterých senioři převzali dominantní zodpovědnost za realizaci určité oblasti aktivit a činností, případně se na chodu podílejí výraznou měrou.

Výzkumy dokládají, že o tyto formy zapojení je stále vyšší zájem. Mnoho těchto osobností se ovšem potýká se bariérami, které často vedou k jejich demotivaci. Jedná se o bariéry v podobě společenských mýtů, kdy se o stáří hovoří jako o etapě odpočinku, dalšími bariérami je nedůvěra jiných seniorů ve vlastní schopnosti, obava seniorů z finančního zatížení v případě zapojení se, obava, že do rychle se vyvíjející společnosti již nepatří.

Přitom k překonání těchto bariér mohou velmi často přispět právě aktivní senioři a aktivity, které by tyto osobnosti aktivizovaly. K aktivizaci a udržení motivovanosti je nezbytná podpora seniorů a posilování jejich sebedůvěry ve vlastní schopnosti na úrovni vedení klubů, spolků a podpora při jejich aktivizaci okolí.

Více informací se dozvíte již brzy…