Naše projekty

PROJEKTY V REALIZACI

„Babi, dědo, máme si co říci!“

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000754

Projekt volně navazuje na náš minulý stěžejní projekt „Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít“. Právě na základě zkušeností z minulého projektu jsme se nyní snažili zvolit takové aktivity, které prohloubí a podpoří myšlenku rozvoje mezigeneračních vztahů, aktivity, které mají potenciál zlepšovat kvalitu života seniorů v místních komunitách a v neposlední řadě aktivity, které podporují aktivní a smysluplné trávení volného času seniorů.

Předmětem projektu „Babi, dědo, máme si co říci!„, který je spolufinancován Evropskou unií, je tedy realizace aktivit zaměřených na aktivizaci seniorů, na podporu zapojení seniorů do komunitního života, na podporu mezigeneračních kontaktů s cílem minimalizovat riziko ohrožení sociálním vyloučením u této cílové skupiny. Všechny aktivity projektu reagují na zjištěné potřeby seniorů, v rámci aktivit je kladen důraz na maximální zapojení osob z cílové skupiny do jejich realizace a na nastavení aktivit a procesů, které mohou dále fungovat také po ukončení realizace projektu.

Projekt v současné době probíhá, realizace 2019 – 2020.

 

Kontaktní osoba:

Tereza Komárková

tereza.komarkova@dataserver.cz

+420 777 481 265

 

„Komunitní centrum Duhový tandem“ 

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000907

Předmětem projektu, spolufinancovaného Evropskou unií, je vybudování nového kulturně-komunitního centra, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostřednictvím zakoupení a vybavení vhodné nemovitosti v lokalitě Prahy bude umožněn vznik nového centra, které umožní následnou realizaci sociálních, kulturníchpohybových aktivit.

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně-komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Prahy 8.

Výstupem projektu bude nový komunitní prostor se širokou nabídkou sociálně aktivizační služeb. Důraz bude kladen zapojení sociálně vyloučenýchsociálním vyloučením ohrožených osob. Projekt je zaměřen na aktivizaci cílových skupin a napomáhá jejich začleňování mezi ostatní místní obyvatele.

Projekt v současné době probíhá, realizace od ledna 2019.

 

Kontaktní osoba:

Tereza Komárková

tereza.komarkova@dataserver.cz

+420 777 481 265

 

 

OSTATNÍ AKTIVITY

Organizace Duhový tandem se v současné  době snaží rozvíjet své aktivity. Nejen aktivity neziskové, ale také komerční, které spojují stejné hodnoty, způsob práce a také cíl, ale vycházejí z poptávky našich spolupracujících organizací, institucí či jednotlivců. Nabídku všech našich aktivit a možností naleznete v jednotlivých sekcích na těchto webových stránkách.

V současné době nabízíme nespočet zajímavých aktivit a dále se rozvíjíme.

 

 

MINULÉ PROJEKTY

„Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít!“

CZ.07.03.63/0.0./0.0./16_031/0000239 

Hlavním cílem projektu byla prevence sociálního vyloučení seniorů a posilování jejich vztahu s generací dětí a mladistvých. V rámci aktivit projektu senioři posilovali své kompetence a dovednosti a získávali nové, především však budovali mezigenerační vztahy. Zapojení dětí a mládeže do aktivit projektu představovalo významný motivační prvek pro aktivní účast seniorů, jejich začleňování a fungování v rámci komunity. Do projektu bylo zapojeno 25 mateřských škol s více než 2 000 dětmi v 82 třídách. Komunitní aktivity byly realizovány v lokalitě P 8 (Palmovka, Karlín).

Realizováno 2016 – 2018.

 

Kontaktní osoba:

Tereza Komárková

tereza.komarkova@dataserver.cz

+420 777 481 265

 

„Informační patron“ 

Hlavními cíli projektu Informační patron pro seniory jsou:

Senioři v Praze mají k dispozici celou řadu komunitních center,nabídek neziskových organizací, městských částí, nadací, ale i jiných institucí, které poskytují slevy či jiné formy podpory právě pro zkvalitnění života seniorů v hlavním městě. Možností a nabídek je nespočet, senioři ale nejsou o všech aktivitách dostatečně efektivně informováni. Domníváme se, že je po seniory je náročné využít všechny moderní prostředky k tomu, aby se dozvěděli vhodné informace a to efektivně a srozumitelně. Pro současnou generaci seniorů je nejefektivnějším nástrojem osobní kontakt, senioři důvěřují tomu někam si pro informace dojít, důvěřují institucím a veřejným prostorům.  V rámci projektu Informační patron zřizujeme a spravujeme kontaktní místa (patrony), kterým se může stát konkrétní již existující místo, které je seniorům blízké: knihovny, úřady městských částí, nemocnice, informační centra, neziskové organizace, kavárny, trafiky, kadeřnictví apod. Tyto vybrané spolupracující organizace, instituce pak jsou viditelně označeny a budou dále prezentovány jako „patron“ informací pro klienty.

Naším cílem je vytvoření 10 stabilních patronů v každém z 22 správních obvodů s možností rozšiřování v rámci jednotlivých komunit. Každé kontaktní místo získává pravidelnou (až metodickou) podporu a je distribučním místem pravidelného bulletinu.

Realizace tohoto projektu probíhala v období září 2018 – červen 2019.

 

Kontaktní osoba:

Lukáš Bažant

lukas.bazant@dataserver.cz

+420 732 173 371